Vanwege een enorme toename van aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt een aanmeldstop te hanteren!

Privacy
verklaring

Privacy
verklaring

Deze privacyverklaring legt, als aanvulling op het privacy reglement, uit hoe Mind-Kracht met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy kunt u terugvinden op de volgende pagina; https://www.mind-kracht.nl/privacyreglement

Deze verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mind-Kracht persoonsgegevens verwerkt:

– (potentiële) cliënten

– bezoekers aan de praktijk(ruimte) van Mind-Kracht – bezoekers van de website www.mind-kracht.nl

– sollicitanten

– alle overige personen die met Mind-Kracht contact opnemen of van wie Mind-Kracht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers

Mind-Kracht verwerkt persoonsgegevens die:

– de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e- mail of internettherapieprogramma) heeft verstrekt, zoals contactgegevens (zoals aangegeven op het aanmeldformulier) of andere persoonsgegevens

– met toestemming van de cliënt worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

– die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die verstrekt worden door de betrokkene zelf

– met toestemming van de betrokkene tijdens een bespreking als audio- of video-opnamen worden vastgelegd. Deze opnamen worden uitsluitend aangewend ten behoeve van de behandeling van de cliënt. Indien de opnamen getoond worden in het kader van opleiding en/of supervisie wordt hier expliciet toestemming voor gevraagd. Audio- of video-opnamen worden in beginsel na 10 dagen vernietigd, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. Dan worden de opnamen bewaard totdat het incident is afgehandeld

Mind-Kracht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het verwerken van gegevens na uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden

– het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een cliënt zelf om heeft gevraagd

– het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens

Mind-Kracht verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

– toestemming van de cliënt, deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking

– uitvoering van (of met het oog op) het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.

– een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren

– een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst

Mind-Kracht kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mind-Kracht persoonsgegevens verwerken. Mind-Kracht sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Mind-Kracht deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mind-Kracht deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Mind-Kracht geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zorg Mind-Kracht ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mind-Kracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mind-Kracht hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

– medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst

– (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens

– gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht

– gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure

– bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

Mind-Kracht kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Mind-Kracht (www.mind-kracht.nl) gepubliceerd. Het is verstandig dit statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Zie ook de privacy

Rechten, vragen en klachten: U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Mind-Kracht

T.a.v. Patricia Beets, praktijkhouder/functionaris gegevensbescherming Omtaplein 16, 1771 CN Wieringerwerf

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar (dit ter bescherming van uw privacy). Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mind-Kracht persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mind- Kracht door een e-mailbericht te sturen naar info@mind-kracht.nl (betreft beveiligde e-mail). Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).