Behandeling

Behandeling

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaken met jou, jouw klachten en jouw doelen (t.a.v. de behandeling en terugvalpreventie). Aan het einde van dit gesprek zullen we de behandelmogelijkheden, binnen Mind-Kracht, bespreken.

Hierin is tevens aandacht voor eventuele naasten; hoe zij desgewenst kunnen worden betrokken in de behandeling als het gaat om psychoeducatie, ondersteuning en evaluatie van jou als cliënt, maar ook waar zij terecht kunnen als het gaat om extra ondersteuning buiten Mind-Kracht (websites als; naasten in kracht, behandelhulp, therapistaid (engelstalig) en thuisarts). 

Indien behandeling binnen Mind-Kracht niet passend is of er geen ‘klik’ wordt ervaren kunnen we samen kijken naar andere psychologen en hulpverleners in de regio met wie een goede samenwerking is. In de behandelgesprekken wordt gewerkt met verschillende technieken, onder andere; cognitieve gedragstherapieEMDRBEPP, KPSP en schematherapie.

Klik hier voor het internettherapie aanbod binnen Mind-Kracht via Therapieland, om (deels) zelfstandig met jouw klachten aan de slag te gaan. In geval van internettherapie beslissen we samen hoe de combinatie van internettherapie en face-to-face gesprekken plaats zullen vinden. Internettherapie kan zowel (deels) zelfstandig als onder begeleiding gevolgd worden. 
 

De uitvoering van de behandeling geschied volgens de hiervoor geldende GGZ standaarden.

De effecten zullen meerdere malen gedurende het behandeltraject worden gemeten en geëvalueerd. Tevens word de cliënttevredenheid (gemeten met behulp van de CQI) na afloop van de behandeling gemeten zodat Mind-Kracht door jou kan worden vergeleken met andere aanbieders (alle aanbieders nemen namelijk dezelfde vragenlijst af). Daarnaast geeft het Mind-Kracht informatie over processen die verbetering vragen. De beoordelingen zijn als volgt;

Naar aanleiding van de scores van 2019/2020 zal het komende jaar op het gebied van ‘samen beslissen’ meer worden ingezet op een meer duidelijke uitleg t.a.v. de behandelopties alsmede zelfhulp (literatuur, websites, etc.). Op het gebied van ‘uitvoering’ zal explicieter worden nagegaan of de behandeling (nog steeds) passend is bij de door jou ervaren klachten.

Jouw (on)tevredenheid kun je tevens uiten op Zorgkaart Nederland.

Voor meer informatie over de werkwijze van Mind-Kracht kun terecht in een aantal documenten; privacy reglement, de privacyverklaring (o.a. de uitwisseling van gegevens met anderen/hulpverleners) en het kwaliteitsstatuut (o.a. de samenwerking met andere hulpverleners).

Mind-Kracht heeft op dit moment een wachttijd van 8 weken tot intake én behandeling. Wachttijd is bijgewerkt op 04-11-21. Om deze wachttijd te overbruggen wordt de mogelijkheid geboden alvast te starten met een internetmodule; ‘eerste stap naar herstel’.

(Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).)

Privacy
en
Dossiervorming

Privacy
en
Dossiervorming

De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht als het gaat om het delen van gegevens/informatie. Alleen in uitzonderingsgevallen zal deze worden doorbroken; wanneer jij een gevaar lijkt te zijn voor jezelf of anderen (te denken valt aan suïcidaliteit, kindermishandeling, huiselijk geweld).

Gedurende de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden, welke 15 jaar bewaard dient te worden. Als cliënt heb je recht op inzage in dit dossier, vanwaar er gedurende het behandeltraject kopieën verstrekt worden.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de volgende site; www.nvgzp.nl/beroep/beroepscode

Klachten

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over het functioneren van Mind-Kracht kun je dit met Mind-Kracht bespreken. Mocht er naar jouw mening geen oplossing gevonden zijn kun je contact opnemen met de NVGzP (www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling).